Despre noi

S.C. RESEL S.R.L. este o organizaţie modernă care îşi desfăşoară întreaga activitate pe baza unui management adecvat şi eficace. În conformitate cu principiile acestei viziuni, organizaţia şi-a elaborat o strategie de afaceri performantă, realizabilă printr-un sistem de management integrat al calităţii, mediului şi sănătăţii şi securităţii muncii.
Politica organizaţiei este adecvată complexităţii proceselor desfăşurate, impactului asupra mediului datorat activităţilor sale, naturii şi nivelului riscurilor profesionale (identificate, evaluate şi controlate).
S.C. RESEL S.R.L. ştie că rentabilitatea afacerii este condiţionată de calitatea produsului şi a serviciilor, făcând din satisfacţia clientului un obiectiv prioritar alături de îmbunătăţirea continuă a performanţei în domeniul calităţii şi siguranţei produselor şi proceselor.
S.C. RESEL S.R.L. se angajează să respecte legislaţia referitoare la calitatea şi siguranţa produselor, protecţia mediului şi sănătatea şi securitatea muncii, precum şi orice alte cerinţe aplicabile şi să acţioneze permanent în rezonanţă cu normele legislative europene.
S.C. RESEL S.R.L. înţelege că toate activităţile şi produsele pot determina impacturi asupra mediului şi subscrie la ansamblul de valori comune ale societăţii, angajându-se să protejeze mediul, să economisească resursele naturale şi să prevină poluarea prin generare de deşeuri şi emisii.
Organizaţia urmăreşte diminuarea impacturilor semnificative dăunătoare şi prin proiectarea unor produse şi tehnologii de fabricaţie în concordanţă cu cerinţele prevederilor legale aplicabile.
Personalul a fost instruit referitor la politica organizaţiei şi este conştientizat că, solidar cu managementul, este responsabil de implementarera politicii şi a obiectivelor stabilite.
Top managementul doreşte să implice întregul personal în implementarea sistemului integrat şi să-l facă conştient de responsabilităţile ce-i revin.
Îmbunătăţirea performanţei manageriale este condiţionată de îmbunătăţirea continuă a performanţei managementului calităţii, al performanţei de mediu şi al performanţei în domeniul securităţii şi sănătăţii angajaţilor, de aceea ea constituie un obiectiv principal şi declarat al top managementului.
Politica a fost adoptată de top management, este comunicată tuturor angajaţilor şi colaboratorilor şi este disponibilă publicului şi părţilor interesate.
Periodic este analizat sistemul de management integrat în vederea determinarii gradului de eficacitate şi adecvanţă faţă de cerinţele standardelor referenţiale.
Administratorul firmei analizeaza periodic (cel putin odata pe an) sistemul de management integrat si asigură resursele (umane, financiare, materiale) necesare îndeplinirii obiectivelor stabilite conform programelor specifice.
Obiectivul proiectiv: marca firmei să fie asimilată cu certitudinea calităţii totale.

Licenta de functionare:

Licenta de functionare

Certificari: